Pre správne fungovanie stránky povoľte Javascript vo Vašom prehliadači.
Bezpečný internet 2017-09-04T12:57:13+02:00

Bezpečný internet

Súčasťou konceptu prístupu k digitálnym službám školy je tiež ich využitie pre riadenie základnej bezpečnosti na školách. Prístup k internetu, ako takému, je regulovaný na základe jeho obsahovej vhodnosti pre jednotlivých používateľov, čím sa predchádza sprístupneniu nelegálneho alebo nevhodného obsahu pre určité skupiny používateľov. Prístup je realizovaný na základe registrácie, autentifikácie a následnej autorizácie prístupu.

Služba „Prístup k digitálnym službám školy“ umožní a zabezpečí:

 • riadenie prístupov k portfóliu digitálnych služieb na úrovni užívateľa podľa pridelenej roly,
 • oprávneným používateľom digitálnych služieb školy registrovanie inštitucionálnych (inventárnych) aj nimi vlastnených digitálnych zariadení (koncept BYOD), cez ktoré budú využívať digitálne služby školy,
 • centrálne riadenie prístupov k službám a digitálnemu obsahu tretích strán a obojstrannú garanciu riadeného prístupu (bude možné garantovať oprávnenosť pristupujúceho užívateľa cez vyhradenú sieť MŠVVaŠ, tak aj bezpečnosť a relevantnosť údajov od tretej strany),
 • kontrolovaný prístup ku zdrojom, ktoré podliehajú napríklad spoplatňovaniu alebo je potrebné pri nich individuálnym spôsobom uplatňovať autorské práva,
 • realizovať prepájanie existujúcich registrov užívateľov, čo zjednoduší prístup k údajom pre jej užívateľov, ale aj proces kontroly prístupu zo strany externého poskytovateľa služby alebo obsahu,
 • centralizované riadenie a možnosti prepojenia a integrácie v rámci rezortných a medzirezortných IS a riadenie základnej bezpečnosti na školách.

Digitálny edukačný obsah sa definuje centrálne a to odbornými útvarmi Ministerstva školstva, ktoré sú na to určené – Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) a Sekcia regionálneho školstva.

Filtrovacie kategórie delia obsah na 3 skupiny, a to:

 • Odporúčajú sa blokovať : stránky a obsahy nelegálne, veľmi rizikové pre vývin detí a/alebo vyslovene nevhodné z hľadiska vzdelávacieho kontextu.
 • Citlivé kategórie : vzhľadom na vek, vývinové štádiá, kultúru, geografický región, kultúru/zameranie školy, prípadné rodičovské námietky a iné.
 • Neškodný obsah : obsahy adresované možno dospelým, ktoré však deťom neškodia.

Pre účely tohto projektu sa za nevhodný obsah považujú stránky týkajúce sa:

 • Propagácie drog, alkoholu a tabakových výrobkov
 • Nahoty a erotického obsahu
 • Hazardných hier
 • Diskriminácie
 • Násilia a kriminality