Pre správne fungovanie stránky povoľte Javascript vo Vašom prehliadači.
Časté otázky 2018-01-18T09:46:13+02:00


Časté otázky

Dokedy sa môžu školské zariadenia prihlásiť do projektu? 2017-07-28T10:13:52+02:00

Zoznam školských zariadení pre národný projekt Digitálne učivo na dosah (DUD) je už uzavretý.

Ako sa vyberali školy do projektu? 2017-07-28T10:13:23+02:00
Zoznam školských zariadení v jednotlivých okresoch bol vytvorený na základe údajov ministerstva a verejne dostupných zdrojov. Základnými predpokladmi pre zapojenie sa jednotlivých školských zariadení do projektu boli:

1. Efektivita vynaloženia verejných zdrojov. T.j. do projektu sú  zapojené len tie školské zariadenia vo vybraných okresoch, ktoré v čase začatia projektu neboli zapojené optickou prípojkou SANETu a zároveň sa nenachádzali v obci, ktorá bola zaradená v aktuálnom zozname tzv. bielych miest. Toto kritérium malo za cieľ vylúčiť možnosť duplicitného financovania niektorého školského zariadenia z verejných zdrojov.

2. Primerané náklady na pripojenie. Zoznam školských zariadení bol (na základe ich lokality) pripravený tak, aby priemerná vzdialenosť bola na úrovni cca. 5 km.  Zároveň museli spĺňať kritérium, že výška vynaložených nákladov na pripojenie nepresiahla stanovený limit na objem verejných zdrojov potrebných pre zapojenie konkrétneho zariadenia.Školské zariadenia spĺňajúce tieto podmienky boli na začiatku projektu oslovené zamestnancami MŠVVaŠ, či majú o projekt Digitálne učivo na dosah záujem. V prípade pozitívnej odpovede vyplnili prihlášku do projektu a následne bolo zodpovednými pracovníkmi overené, či spĺňajú aj predpoklad č.2.

Kto je prevádzkovateľ siete, do ktorej budú pripojené školy v rámci projektu DUD? 2017-07-28T10:12:34+02:00
Prevádzkovateľom tejto vyhradenej siete ministerstva bude Úrad vlády SR prostredníctvom NASES, ktorý je aj prevádzkovateľom vládnej siete Govnet
Odstúpenie od projektu 2017-07-28T10:11:54+02:00

Odstúpenie od projektu je riešené individuálne podľa zohľadnenie situácie školského zariadenia a zachovania hodnoty investovanej do pripojenia školy, napríklad v prípade jeho rušenia a geografickej relokácie.

Aký je predpoklad postupu pre zapojené školy po ukončení „pilotného projektu“ – t.j. po 5 rokoch? 2017-07-28T10:11:24+02:00
Zámerom je predĺžiť dobu bezplatného poskytovania obsahu o minimálne ďalších 5 rokov. Podmienky a postup bude s predstihom komunikovaný.
Akým spôsobom sa vytvorí používateľské konto? 2017-07-28T10:10:31+02:00
Jednotliví používatelia pristupujú k eGov službe prostredníctvom vlastných používateľských účtov spravovaných v systéme RIAM. Nevyhnutnou podmienkou pre riadenie používateľských účtov v systéme RIAM je existencia stotožnených používateľov s EDUID a existencia informácie o e-mailoch používateľov.

Vytvorenie používateľských účtov je iniciované v škole tým, že:

  • školské zariadenie si zabezpečí a zadá informácie o personálnych e-mailoch používateľov do školského systému (napr. ASC Agenda, eŠkola a iné) a následne zabezpečí aktualizáciu týchto informácií prostredníctvom existujúceho prepojenia do Systému RIS, ktoré sa následne prevezmú aj do systému RIAM. Tento proces sa vykonáva podľa pokynov MŠVVaŠ. V rámci školského zariadenia je za celý proces zodpovedný poverený zástupca školy pre správu používateľských účtov. Tento proces sa pritom vykonáva už definovanými procesmi a systémami mimo eGov služby projektu DUD. Zber údajov prebieha od 21. dňa aktuálneho mesiaca včítane do 5. dňa nasledujúceho mesiaca včítane.
  • pedagogickí zamestnanci, ktorí ešte nemajú vytvorené účty v systéme RIAM si môžu vytvoriť účet aj registráciou priamo na stránke systému RIAM https://riam.iedu.sk na základe registračných údajov a overovacieho kódu (tokenu) získaného od riaditeľa školy. Riaditeľ školy môže generovať overovacie kódy pre svojich zamestnancov podľa potreby na stránke RIAM kliknutím na linku „Generátor tokenov“. Po dodaní RIAM tokenu (16 miestne číslo) zamestnancovi sa zamestnanec zaregistruje prostredníctvom www.riam.sk a kliknutím na linku „Zaregistrujte sa teraz“.
  • žiaci, ktorí ešte nemajú RIAM konto: Doplniť do agendového systému k žiakovi jeho osobnú mailovú adresu (príp. mailovú adresu rodiča). Daná mailová adresa sa bude používať pri zmene hesla RIAM konta žiaka. Preto je veľmi dôležité, aby táto adresa bola uvedená správne a presne. Tento osobný email slúži len na obnovu hesla RIAM konta. Žiadne ďalšie informácie nebudú na osobný email distribuované.

Vytváranie a správu používateľských účtov v systéme RIAM detailne popisuje Používateľská príručka RIAM.

Pozn.: Problém s odosielaním dát z agendového systému aSc agenda bol už odstránený, preto Vás prosíme o aktualizáciu Vašej aSc agendy na verziu
          2016.0.974 obvyklým spôsobom (napr. menu Pomoc – Kontrola novej verzie) a odošlite údaje do RIS počas zberu dát.
Aký je postup prihlásenia sa do siete EDU_CERTIFIKAT? 2017-07-28T10:09:33+02:00
Prihlasovacie meno a heslo konta RIAM slúži na prihlásenie sa do siete EDU_CERTIFIKAT na Tvojej škole.

Konkrétne kroky resp. videonávod inštalácie certifikátu na zariadenia so systémom Windows 7, 8 a 10 a Android nájdeš v sekcii Aktuality – Informačné videá.

Bude sa musieť každý počítač, notebook alebo tablet na škole zaregistrovať? 2017-07-28T10:08:54+02:00
Každému používateľovi je umožnené uložiť si na svoje zariadenie certifikát, čo mu v budúcnosti uľahčí prihlasovanie – nakoľko nie je potrebné pri každom prihlásení sa do systému zadávať meno a heslo.
Čo je to a ako funguje tzv. BYOD (bring your own device) koncept? 2017-07-28T10:01:10+02:00
Tento koncept znamená, že žiaci a zamestnanci školy, ktorí si do školského zariadenia prinášajú svoje vlastné počítačové zariadenia, ako inteligentné telefóny, notebooky a PDA, sa s nimi môžu jednoducho napojiť na zabezpečenú sieť. Konkrétne kroky resp. videonávod inštalácie certifikátu na zariadenia so systémom Windows 7, 8 a 10 a Android nájdeš v sekcii Aktuality – Informačné videá.
Povinnosť školy nahlasovať zmeny o používateľoch. 2017-07-28T10:00:32+02:00

Škola je povinná nahlasovať zmeny o používateľoch zadávaním relevantnej informácie prostredníctvom existujúceho prepojenia do systému RIS.

Je možné využiť už existujúcu sieťovú infraštruktúru v škole? (PC, server, WIFI a pod.) 2017-07-28T09:59:58+02:00
Áno, uvažuje sa o možnosti prepojenia všetkých interných sietí školy na DUD optické pripojenie za dodržania stanovených podmienok prevádzky. Cez Wi-Fi rozhranie budú môcť byť pripojené kompatibilné školské a BYOD zariadenia, ich zoznam bude vedený a publikovaný na stránkach MŠVVaŠ SR.
Aká bude garantovaná rýchlosť internetového pripojenia? 2017-07-28T09:59:19+02:00
Vysokokapacitná komunikačná infraštruktúra rezortu školstva umožňuje prenosovú rýchlosť na školu v kvalite 1 Gbps a priemernú rýchlosť prístupu do Internetu na úrovni cca 50 Mbps.
Ako bude v prípade porúch zabezpečený servis? 2017-07-28T09:57:56+02:00
Ministerstvo školstva zabezpečí servis siete v prípade, že nastane nefunkčnosť v dôsledku bežnej prevádzky.  V prípade porúch kontaktujte prosím Centrum podpory prevádzky:

E-mail:  helpdesk@iedu.sk

Bezplatné tel. číslo:  0800 138 033

Call-centrum je k dispozícii v pracovných dňoch od 7:30 hod. do 17:00 hod.

Musia byť zariadenia stále zapojené v elektrike? Čo v prípade, že škola zvykne počas prázdnin vypínať prúd kvôli búrkam? 2017-07-28T09:57:08+02:00
Vo všeobecnosti sa očakáva, že Zariadenia budú stále pod prúdom. Odpojenie Zariadení od elektrického prúdu je považované za incident. V prípade búrok a podobných očakávaných výpadkov napätia je škola povinná informovať o očakávanom vypnutí Zariadení zo siete Centrum podpory prevádzky (e-mail: helpdesk@iedu.sk, bezplatné tel. číslo: 0800 138 033) v pracovných dňoch od 7:30 hod. do 17:00 hod.
Ak by došlo k poškodeniu zariadenia – ako sa má toto riešiť? 2017-07-28T09:55:30+02:00
Čo sa týka poškodenia zariadení, podpísaním Odovzdávacieho protokolu škola preberá na seba zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté na zariadeniach v priestoroch školy. Škola je povinná poistiť zariadenia (resp. zvýšiť existujúcu hodnotu poistenia, ak už Škola poistnú zmluvu má). V prípade zničenia Zariadenia bude mať vlastník zariadenia (Úrad vlády) nárok na náhradu škody voči škole. Škola si uplatní poistku voči poisťovni a uhradí danú sumu Úradu vlády. Úrad vlády zabezpečí následne nové Zariadenie.
Proti akým všetkým rizikám treba dať poistiť zariadenia? 2017-07-28T09:54:50+02:00
Zmluva túto otázku nerieši. Odporúča sa nechať poistiť voči bežným rizikám. Každopádne škola je zodpovedná za škody na vypožičanom majetku.

Aké typy vzdelávacieho obsahu bude k dispozícii? 2017-07-28T09:54:03+02:00
Projekt DUD nevytvára digitálny vzdelávací obsah, ale umožňuje autorizovaný prístup k takémuto obsahu pod gesciou MŠVVaŠ (napr. Planéta vedomostí), alebo schváleného obsahu od iných rezortov (napr. Slovakiana).
Kto určuje vhodnosť digitálneho edukačného obsahu (DEO) – ako je nastavená bezpečnosť obsahu pre žiakov? 2017-07-28T09:53:21+02:00
DEO sa definuje centrálne a to odbornými útvarmi Ministerstva školstva, ktoré sú na to určené – Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) a Sekcia regionálneho školstva. Škola môže požiadať o individualizovaný DEO, tieto žiadosti budú posudzované individuálne.
Ako žiadať o povolenie stránok v sieti DUD? 2017-07-28T09:52:01+02:00

Užívateľ žiada povolenie webových stránok, aplikácií alebo portov prostredníctvom kontaktného formulára v časti Kontakt. Zoznam povolených stránok a aplikácií nájdete v časti Dokumenty na stiahnutie.