Pre správne fungovanie stránky povoľte Javascript vo Vašom prehliadači.
DEO 2017-09-04T12:53:10+02:00
DEO

Digitálny edukačný obsah

Digitálny edukačný obsah (DEO) predstavuje dôležitý nástroj a pomôcku pre učiteľov, ktorá im uľahčuje prácu a zvyšuje atraktivitu vzdelávania pre žiakov. Zlepšuje možnosti pedagógov v oblasti vizualizácie zložitejších dejov a procesov, aktívneho zapojenia žiakov či prepájania teoretických poznatkov s praxou.

Poskytnutie DEO zabezpečuje MŠVVaŠ SR s ďalšími subjektmi na základe dohodnutých zmluvných (licenčných) podmienok. Za poskytnutie služby je zodpovedné MŠVVaŠ SR na základe zmlúv uzatvorených s jednotlivými školami. Prepojenie k digitálnemu obsahu iných inštitúcií je realizované prostredníctvom centrálneho uzla zriadenej vyhradenej siete MŠVVaŠ.

EDUcentrum umožňuje svojim používateľom dostať sa k vzdelávacím materiálom v miestnych regionálnych školských zariadeniach. DEO sa definuje centrálne a to odbornými útvarmi Ministerstva školstva, ktoré sú na to určené – Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) a Sekcia regionálneho školstva. Školy tak získavajú jednotný prístup k schváleným a doporučeným digitálnym edukačným materiálom a tiež k doplnkovému vzdelávaciemu obsahu z Internetu.

Logo - digiskola
Národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva realizuje MŠVVaŠ SR v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Projekt prináša elektronický vzdelávací systém a uvedenie elektronických služieb do prevádzky, vybavenie digitálnych učební a tvorbu digitálneho edukačného obsahu.
Planeta vedomosti
Portál Planéta vedomostí slúži na prípravu výučbových materiálov, na prácu so žiakmi počas vyučovacej hodiny a následne na kontrolu domácich úloh vypracovaných žiakmi. Obsahuje viac ako 30 000 vzdelávacích materiálov z matematiky, fyziky, chémie, biológie a prírodovedy – vo forme videí, animácií, simulácií, prezentácií, ilustrácií, 3D modelov, obrázkov, fotografií, interaktívnych cvičení a lekcií.
Logo - RSOV
Cieľom národného projektu Rozvoj stredného odborného vzdelávania je zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy (OVP) na stredných odborných školách (SOŠ) vo vybraných skupinách odborov a tiež celkové zvýšenie kvality OVP vo všetkých skupinách odborov, ktoré sú v kompetencii Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Základnú obsahovú štruktúru portálu tvoria nasledujúce odbory: Chémia, Elektrotechnika, Poľnohospodárstvo, Potravinárstvo, Spracúvanie dreva, Stavebníctvo a Strojárstvo.
Logo - Slovakiana
Slovakiana sprístupňuje kultúrne dedičstvo pre verejnosť, a to od všetkých typov držiteľov obsahu spolu s poskytnutím rozšírených služieb. Na pripravovanej webovej stránke slovakiana.sk budú zverejnené zdigitalizované objekty a ich návštevník ich bude môcť vyhľadať podľa objektu, autora alebo názvu diela, prípadne si bude môcť vybrať priamo z kategórií, ktoré mu budú ponúknuté ako napríklad knihy, výtvarné umenie, film, zbierky z múzeí a pod.