Pre správne fungovanie stránky povoľte Javascript vo Vašom prehliadači.

Projekt „Digitálne učivo na dosah“ prispel k modernizácii vyučovacieho procesu na viac ako 200 školách

Zdroj: MINEDU.sk, 14.12.2015

projekt-digitalne-ucivo-na-dosah-prispel-k-modernizacii-vyucovacieho-procesu-na-viac-ako-200-skolachPäť okresov, 218 pripojených škôl, 700 km výkopových prác, cez 1 000 km optických káblov a 3 500 koncových zariadení za menej ako rok – aj takto sa dá v číslach opísať národný projekt „Digitálne učivo na dosah“, ktorý do vybraných školských zariadení prináša prístup k digitálnemu edukačnému obsahu a iným službám rezortu garantovanou rýchlosťou, bezplatný technický servis a zvýšenú bezpečnosť.
Jeho cieľom je skvalitnenie prístupu k elektronickým službám rezortu školstva, vybudovanie prístupovej a lokálnej infraštruktúry v školských zariadeniach, prístup k vyhradenej sieti MŠVVaŠ SR a zavedenie komplexnej eGOV služby – Prístup k digitálnym službám školy. Uvedená služba prináša riadený a garantovaný prístup k digitálnemu edukačnému obsahu a umožňuje používateľom, s využitím najmodernejších technologických riešení, flexibilne pristupovať k rôznym digitálnym zdrojom a nástrojom vo výchovno-vzdelávacom procese.
V rámci projektu bola v piatich vybraných okresoch Slovenska (TT, BS, BB, SN, SV) vybudovaná optická sieť, do ktorej boli pripojené tie školské zariadenia, ktoré spĺňali parametre projektu a prejavili oň záujem. Počas pokládky optických káblov sa realizovalo skoro 700 km výkopových prác a položilo viac ako 1 000 km optických káblov. Do celého projektu bolo zapojených cez 810 pracovníkov vo všetkých dotknutých regiónoch.
Celkovo sa projekt realizoval na 218 školách v piatich okresoch, ale reálne bolo pripojených až 293 objektov. Všetky dostali aj profesionálne WiFi prístupové body, ktoré pokrývajú priestory školy a umožňujú žiakom použiť okrem školských tabletov a počítačov aj svoje zariadenia (BYOD – bring your own device). Súčasťou služby je aj bezpečnostné monitorovanie kľúčových komponentov lokálnej infraštruktúry umiestnenej na školách. Dokopy je na školách zapojených viac ako 3 500 koncových zariadení.
Projekt pomáha školám efektívne a komfortne využívať existujúci bohatý digitálny edukačný obsah (DEO), ktorý je k dispozícii v Dátovom centre MŠVVaŠ  SR a tiež predchádzať problémom s nedostatočnou kapacitou prístupu pri celonárodných online projektoch a testovaniach alebo lokálnych online školských aktivitách vyžadujúcich si simultánne pripojenie viacerých účastníkov (vedomostná olympiáda, Monitor, atď.).
Technické parametre pripojenia sú nastavené tak, aby mohlo byť poskytované pripojenie k DEO s rýchlosťou 1 Gbps pre školu (na túto rýchlosť sú optimalizované aj inštalované zariadenia). Celková architektúra siete umožňuje upgrade prístupov až do rýchlosti 4×10 Gbps, resp. do rýchlosti realizovateľnej na štyroch optických vláknach. Lokálna infraštruktúra na školách je realizovaná tak, aby bolo na danej lokalite čo najväčšie možné pokrytie službami, t.j. aby miera pokrytia WiFi signálom bola na úrovni 70 % a viac.
Ďalším výrazným benefitom je zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v tejto sieti na pôde školy. Projekt umožňuje prístup na verejný internet len podľa istých bezpečnostných nastavení, ktoré sú primerané vekovým kategóriám žiakov.
Naviac je pre zapojené školské zariadenia bezplatný a nekladie na ne žiadne zvýšené nároky – či už v oblasti financií alebo personálneho zabezpečenia. Naopak, súčasťou projektu je centrálna prevádzka a podpora na päť rokov od ukončenia projektu, ktorá zahŕňa bezplatné služby ako napr. riadenie prístupu k DEO a centrálne riadenie všetkých zariadení vrátane diaľkového riadenia prístupových bodov na školách (bez potreby zásahu lokálnych IT administrátorov), monitorovanie kvality poskytovanej služby, pravidelný reporting a vyhodnocovanie jej využitia, či call centrum pre riešenie problémov.
Výstupom projektu teda nie je len implementácia služieb, ale aj zabezpečenie dostatočných odborných a technických kapacít pre ich dlhodobé prevádzkovanie a podporu.
Hlavným partnerom projektu je MŠVVaŠ SR, ktoré je kompetenčne príslušná organizácia pre oblasť regionálneho školstva. V projekte je správcom informačného systému Centrálny bod a poskytuje školám a ich žiakom a zamestnancom jednotlivé eGov služby. Jeho partnerom v projekte je Úrad vlády SR, ktorý ako prevádzkovateľ zabezpečuje prevádzku a dostupnosť ústredného portálu. V projekte vybudoval vyhradenú výkonnú sieť pre potreby MŠVVaŠ v jednotlivých regiónoch, ktorú prevádzkuje prostredníctvom svojej organizácie NASES.
Časť aktivít projektu bola zrealizovaná v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, ostávajúca časť aktivít bude ukončená v rámci druhého OP Integrovaná infraštruktúra. Na projekt bolo celkovo vyčlenených 29,4 milióna eur (vrátane DPH).

2017-08-04T13:35:32+02:00